Obchod ASPEX store získal díky spokojenosti ověřených zákazníků prestižní certifikát Ověřeno zákazníky. Recenzi na tento obchod mohou psát pouze ověření zákazníci - tím máte jistotu pravdivosti recenzí. Hodnocení lze učinit vyplněním dotazníku spokojenosti, který zákazníkům přijde po nákupu.


NajduZboží.cz

OBCHODNI PODMINKY

Všeobená ustanovení

Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v internetovém obchodě provozovaném na adrese www.aspex.cz

Prodejce:
Radek Báša
Hálkova 722/12
40502 Děčín
IČO: 74371053
DIČ: CZ8206302368

rb@aspex.cz
www.aspex.cz

"dále jen prodávající "

Kupující:
Koncový spotřebitel - právní vztahy prodávajícího s tímto druhem kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Podnikatelský subjekt - právní vztahy prodávajícího s tímto druhem kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ a/nebo firmu organizace.   "dále jen kupující "


Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat zboží:

- nové , nepoužité , bezvadné v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh   zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody (pokud u produktu není český návod, bude na požádání výdán v elektronické podobě) k obsluze pokud v popisu není uvedeno jinak, záručními listy a seznamy záručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

 

Objednání zboží

K objednání vybere kupující zboží z katalogu internetového obchodu na www.aspex.cz., řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky.

 

Osobní odběr zboží

Objednává-li kupující zboží s následným osobním odběrem, potvrzuje prodávající pouze to, že zboží je či bude v dohodnutém termínu pro kupujícího v provozovně rezervováno po dobu 7 pracovních dnů.Kupující má právo si zboží v provozovně prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží kupujícím, tímto okamžikem také přechází kompletní vlastnická práva ke zboží na kupujícího.

 

Cena zboží

Všechny ceny v internetovém obchodě jsou koncové, včetně autorských poplatků a poplatků za elektrický odpad. Dále jsou ceny vždy aktuální a platné , vyjma případu, kdy dojde k chybnému přenosu dat od dodavatelů. V tomto případě se prodávající neprodleně spojí s kupujícím , o této skutečnosti ho informuje a domluví se na dalším postupu , popřípadě storno objednávky.

 

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Požaduje-li kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky, prodávající potvrdí objednávku kupujícímu s uvedením termínu dodání. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 14 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen,pokud se s kupujícím nedohodne jinak, vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet a to nejpozději do 7 pracovních dnů.

 

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb (§ 53), má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako podnikatelský subjekt ve smyslu § 52 odst. 3 zákona 40/1964 v aktuálním znění). Odstoupit může kupující tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu info@aspex.cz nebo písemně na provozovnu prodávajícího. V písemném odstoupení je kupující povinen uvést údaje specifikující objednávku (jméno, příjmení, číslo objednávky, datum podání objednávky, atd.). Odstoupí-li kupující od uzavřené kupní smlouvy je povinen vrátit nepoužité, nepoškozené a kompletní zboží v původním nepoškozeném obalu, s originálním dokladem o koupi a s veškerým příslušenstvím (se záručním listem, s poskytnutým návodem na použití, atd.). Kupující je povinen doručit zboží prodávajícímu osobně nebo na vlastní náklady prostřednictvím některého z dopravců (např. Česká pošta).

Prodávající je též oprávněn od smlouvy odstoupit,ale pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodejce vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

Reklamace

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu, vždy však minimálně 24 měsíců. Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce nebo provozovna prodávajícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Nákup na splátky

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s.  http://www.homecredit.cz

Všeobecné podmínky si prosím přečtete zde:  www.homecredit.cz/VOP

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

MzcxNT